Gebruikers-reglement

Door je in te schrijven in onze bibliotheek, ga je akkoord met het gebruikersreglement.

Hieronder lichten we de meest interessante artikels uit voor jou als bibliotheekgebruiker. Je kan die artikels raadplegen in het volledige reglement.

Abonnementen

Alles over abonnementen (art. 4), aantal materialen(art. 5), verantwoordelijkheid (art. 6), verlies en beschadiging (art. 8), leentermijn en verlengingen (art. 9), reserveren (art. 12).

Tarieven

Alles over kosten in verband met het lidgeld, telaatgeld, reserveren, fotokopiëren en printen, beschadigde materialen, verlies ... (Retributiereglement art. 2).

Jouw privacy

Alles over jouw persoonsgegevens en hoe en waarom wij ze verwerken (art. 18).
Lees hier onze Privacyverklaring Bibliotheeksysteem.

 


 

Het volledige reglement

Het gebruikersreglement van Bibliotheek Lommel en de retributie werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 26/03/2019 en is van kracht vanaf 25/03/2019. Bijlage 3 ‘Toptienboeken’ werd goedgekeurd door Burgemeester en Schepenen op 25/02/2020.

Gebruikersreglement Bibliotheek Lommel

Artikel 1- Samenwerkingsverband Bibliotheken in Limburg

Bibliotheek Lommel participeert aan een samenwerkingsverband tussen een aantal Limburgse gemeenten. Dit samenwerkingsverband houdt in dat de gebruikers die ingeschreven zijn in één van de deelnemende bibliotheken recht hebben op een gratis lidmaatschap in de andere deelnemende bibliotheken.

Artikel 2- Gebruikersreglement

Dit reglement is van toepassing in Bibliotheek Lommel, die de volgende vestiging omvat:
Michiel Jansplein 1
3920 Lommel

De tarieven die gehanteerd worden in de bibliotheek, worden door de gemeenteraad van Lommel vastgesteld in een gemeentelijk retributiereglement. Dat maakt integraal deel uit van dit gebruikersreglement en wordt toegevoegd als bijlage.

Ook de bijlage met de sluitingsdagen en openingstijden van Bibliotheek Lommel is een onderdeel van dit gebruikersreglement.

Artikel 3- Toegankelijkheid

De bibliotheek Lommel is vrij toegankelijk en de aanwezige materialen en informatiebronnen zijn vrij raadpleegbaar.
Alleen wie 15 minuten voor sluitingstijd in de bib aanwezig is, kan op volledige dienstverlening rekenen.

Artikel 4- Lidmaatschap en dienstverlening

Een lidmaatschap is verkrijgbaar op vertoon van de identiteitskaart of wettelijke verblijfsvergunning en is 12 maanden geldig vanaf de inschrijfdatum. Aan het lidmaatschap zijn retributietarieven verbonden.
Een minderjarige schrijft zich in onder de verantwoordelijkheid van een ouder of voogd.

Van zodra een gebruiker lid is van Bibliotheek Lommel, maakt hij/zij gebruik van de identiteitskaart als lidkaart. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de gebruiker een bibliotheekkaart.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk: de bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn lidkaart.

Veranderingen van contactgegevens deelt de bibliotheekgebruiker onmiddellijk mee en verlies of diefstal meldt hij meteen aan de bibliotheek. Om misbruik te vermijden, wordt de lidkaart onmiddellijk geblokkeerd.

Bij verlies van de kaart zonder melding aan het bibliotheekpersoneel blijft de lener verantwoordelijk voor eventueel misbruik.

Het lidmaatschap geeft recht op het uitlenen en reserveren van materialen, het raadplegen van digitale informatie, het gebruik van internetpc’s, kopieerapparaten, printers, scanners, wifi en andere apparaten die ter beschikking worden gesteld.

Voor het gebruik van de infrastructuur, het internet en de diensten van Bibliotheek Lommel volgt de bibliotheekgebruiker de richtlijnen van het personeel.

De bibliotheekgebruiker kan ter plaatse voor algemene informatie en begeleiding steeds een beroep doen op het personeel.

Artikel 5- Aantal te lenen materialen

Elke lener kan in Bibliotheek Lommel 20 materialen uitlenen. Tijdelijke of permanente afwijkingen op dit aantal zijn mogelijk voor specifieke lenerscategorieën. Bepaalde materialen zijn niet uitleenbaar, zoals dagbladen, de nieuwste tijdschriftennummers, e.a.

Artikel 6- Verantwoordelijkheid materialen

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen en moet deze controleren op beschadiging en volledigheid, alvorens de bibliotheek te verlaten. Bij twijfel verwittigt de lener het personeel om te vermijden dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld.

De lener mag de uitgeleende materialen niet verder aan derden, uitlenen.

Bibliotheek Lommel is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan hardware of software van de lener door gebruik van geleende materialen zoal cd’s, dvd’s of games.

Artikel 7- Auteurswet

De bibliotheekgebruiker respecteert de bepalingen van de auteurswet. De volledige verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen ligt bij de gebruiker.

Artikel 8- Verlies, beschadiging

Voor beschadiging en verlies van materialen betaalt de lener een vergoeding

Artikel 9- Leentermijn en verlengingen

De uitleentermijn bedraagt 4 weken (28 dagen).

Verlengen – in de bibliotheek, telefonisch of via de online toepassing “Mijn Bibliotheek”- kan 1 keer voor een periode van 4 weken, voor zover de materialen niet gereserveerd zijn. De lener neemt zelf intitiatief voor de verlenging van de leentermijn van de materialen. Telefonisch verlengen kan alleen tijdens de openingsuren.

Enkele dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn ontvangt de lener automatisch een herinneringsmail indien hij/zij het mailadres heeft doorgegeven. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het al dan niet ontvangen van de e-mails.

Artikel 10- Inleverbrievenbus

De bibliotheek van Lommel beschikt over een inleverbrievenbus. Leners kunnen de materialen die ze uitleenden in de hoofdbibliotheek op ieder moment van de dag (24 uur op 24, 7 dagen op 7) inleveren via deze  bus, die zich aan de voorkant van de bibliotheek bevindt, links van de hoofdingang.

Materialen inleveren via de inleverbrievenbus doe je op eigen risico. Je ontvangt namelijk geen bonnetje waarmee je kan aantonen dat de materialen ingeleverd werden.

De registratie van de inlevering wordt door het personeel verwerkt tijdens de eerstvolgende dag waarop de bibliotheek geopend is.

Kijk steeds goed na of alle materialen volledig zijn. Onvolledige materialen worden niet ingenomen!

De uitleentermijn van de materialen die je nog in bezit hebt, wordt niet automatisch verlengd.

Te betalen vergoedingen blijven openstaan totdat je ze tijdens een volgend bibliotheekbezoek vereffent.

Artikel 11- Overschrijden leentermijn

Wie de leentermijn overschrijdt, betaalt een vergoeding. Het retributiegeld gaat in op de dag na het verstrijken van de leentermijn. Bij betwisting van de inleverdatum zijn de gegevens van de uitleenadministratie beslissend.

De materialen en/of schulden kunnen teruggevorderd worden via gerechtelijke weg. De regels en tarieven van het algemeen vorderingssysteem van Stad Lommel zijn daarbij van toepassing.

Artikel 12- Reserveren

Reserveren – in de bibliotheek, telefonisch of via online toepassing “Mijn Bibliotheek” is mogelijk. Enkel uitgeleende materialen kunnen gereserveerd worden. De lener kan gelijktijdig maximaal 5 materialen reserveren in Bibliotheek Lommel. Gereserveerde materialen moeten binnen 7 kalenderdagen afgehaald worden. Telefonisch reserveren kan alleen tijden de openingsuren.

Artikel 13- Interbibliothecair leenverkeer (IBL)

Materialen uit andere bibliotheken kan de lener aanvragen via het interbibliothecair leenverkeer. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de lener, ook bij het niet afhalen van materialen.

Zodra het gevraagde item ter plaatse is, krijgt de lener 7 kalenderdagen de tijd om het item af te halen. De uitleentermijn van deze materialen wordt door de versturende overheid bepaald en dient te worden gerespecteerd daar een verlenging niet mogelijk is.

Artikel 14- Gedragscode

Elke bibliotheekgebruiker zorgt ervoor dat de sfeer in de bibliotheek niet verstoord wordt. We verwachten dat de bezoeker zich houdt aan de vooropgestelde gedragscode.

 • Roken is verboden.
 • Eten en drinken is enkel toegestaan in een daarvoor voorziene ruimte.
 • Eten en drinken is niet toegestaan bij de computers.
 • Dieren zijn niet toegelaten met uitzondering van assistentiehonden.
 • De stilte moet gerespecteerd worden. Roepen en luid telefoneren is niet toegestaan.
 • Bibliotheekcollecties worden met respect behandeld. Papier uitscheuren, knippen en schrijven op pagina’s is niet toegestaan.
 • Het meubilair wordt met respect behandeld. Je mag zitten op de stoelen en zetels, niet op de zetelleuningen, vensterbanken, werkbanken en tafels. De zetels, stoelen en tafels mogen niet verplaatst worden.
 • De toiletten zijn vrij toegankelijk voor elke bezoeker op voorwaarde  dat met respect wordt omgegaan met de voorzieningen. Papieren zakdoekjes e.d. mogen niet in de toiletten geworpen worden. Gebruik hiervoor de voorziene vuilbakken.
 • Jonge kinderen worden begeleid door een volwassene. De  begeleider is gedurende het volledige bibliotheekbezoek verantwoordelijk voor de kinderen.
 • Elke schade, vernieling of vervuiling die wordt vastgesteld, hetzij door een bibliotheekmedewerker of een andere bevoegde instantie, moet vergoed worden door de overtreder.

Bij het niet naleven van de bovenstaande richtlijnen krijgt de bibliotheekgebruiker eerst een verwittiging van een bibliotheekmedewerker. Bij aanhoudende overlast wordt de bibliotheekgebruiker de toegang tot de bibliotheek ontzegd voor de rest van de dag. In geval van ernstige overlast kan de bibliotheekgebruiker voor een langere periode de toegang tot de bibliotheek ontzegd worden.

Artikel 15- Orde

De bibliotheekgebruiker wordt aangeraden om tassen, boekentassen, jassen, paraplu’s, e.d. in de vestiaire op te bergen, of op een daartoe bestemde plaats.

Artikel 16- Ongevallen, verlies en diefstal van persoonlijke eigendommen

De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de bibliotheekgebruikers.

Artikel 17- Openingstijden en sluitingsdagen

De openingstijden en sluitingsdagen van Bibliotheek Lommel worden vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen van de stad Lommel. Ze worden tijdig aan de bibliotheekgebruiker gecommuniceerd en kunnen ook geraadpleegd worden op https://lommel.bibliotheek.be

Artikel 18 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing.

De bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bib. De gebruiker kan deze gegevens inkijken en verbeteren.

De bibliotheekgebruiker kan zelf zijn leenhistoriek bewaren in de online toepassing “Mijn  bibliotheek”, indien hij dit wenst.

De individuele uitleengegevens worden slechts bewaard voor de periode dat de documenten zijn uitgeleend, of zolang dat de bibliotheekgebruiker nog een openstaande rekening heeft.

Enkel met de schriftelijke toestemming van de bibliotheekgebruiker mag de bibliotheek de uitleengegevens bijhouden voor persoonlijk gebruik van de aanvrager  of voor wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 19- Internet en WIFI in de bib

Elke ingeschreven gebruiker heeft de mogelijkheid om na voorlegging van zijn/haar geldige lidkaart, en voor zover de infrastructuur dit toelaat, 120 minuten per dag gratis gebruik te maken van een computer met internetverbinding in de bibliotheek.

Indien een bezoeker gebruik maakt van een internetcomputer met de lidkaart van een andere gebruiker leidt dit tot blokkering van zowel het eigen lidmaatschap als het lidmaatschap van de betreffende lener.

Informatie uit Internet kan via een printer worden afgedrukt op papier  dat door de bibliotheek ter beschikking wordt gesteld aan dezelfde prijs als voor een fotokopie. Elke pagina waarvoor een printopdracht wordt gegeven , moet betaald worden. Printen is enkel mogelijk bij gebruik van de internetcomputers die door de bibliotheek beschikbaar gesteld worden.

De bibliotheek Lommel beschikt over wifi (draadloos internet). Alle bezoekers mogen gratis onbeperkt gebruik maken van dit draadloos netwerk tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

De gebruiker moet al het mogelijke doen om de internettoegang normaal te laten functioneren. De studiesfeer in de bibliotheek mag niet verstoord worden. Daarom is het niet toegestaan om activiteiten op het internet uit te oefenen die andere bibliotheekbezoekers kunnen hinderen. Aan de balie zijn hoofdtelefoons beschikbaar voor activiteiten waar geluid bij is.

Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer of de internettoegang leidt tot sancties, afhankelijk van de aard van de inbreuk. Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt de bibliothecaris, bijgestaan door de systeembeheerder, de te betalen vergoeding en eventuele sancties.

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van of het niet optimaal functioneren van internet.

Elke internetgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zoeken en beoordelen van de resultaten van de zoekacties. De bibliotheek zelf kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de websites

Met betrekking tot het internetgebruik kan het bibliotheekpersoneel behulpzaam zijn met algemene zoeksuggesties en ondersteuning.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor eventuele inbreuken of misbruiken, voor het verlies van gegevens, of voor directe  of indirecte schade ten gevolge  van het gebruik van de internettoegang in de bibliotheek ligt bij de gebruiker

Alle onvoorziene omstandigheden worden geregeld door de bibliothecaris, en indien nodig door het college van burgemeester en schepenen.                                    

Artikel 20- Akkoord met het reglement

Door zich in te schrijven verklaart de gebruiker van de bibliotheek zich akkoord met dit reglement, waarvan hij een digitaal of papieren exemplaar ontvangt bij inschrijving of op verzoek. Het reglement is steeds raadpleegbaar op de website van de bibliotheek.

Alle onvoorziene gevallen worden geregeld door de bibliothecaris, en indien nodig door het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen kan op voorstel van de bibliothecaris het lidmaatschap tijdelijk of definitief intrekken en de toegang tot de bibliotheek ontzeggen wanneer de bibliotheekgebruiker zich niet schikt naar de bepalingen i.v.m het gebruik van de bibliotheek. De betrokkene worden hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 21- Inwerkingtreding reglement

Dit gebruikersreglement treedt in werking op 25 maart 2019 bij de instap van Bibliotheek Lommel in EBS       

Positief geadviseerd door de Bestuursraad van de bibliotheek op 20 maart 2019.

Namens de Bestuursraad

Peter Vanderkrieken              Marleen Valy

Voorzitter                                 Secretaris     

 

Goedgekeurd door de Gemeenteraad van Stad Lommel op 26 maart 2019                                    

Namens de Gemeenteraad

Henri Leën                                                             Bob Nijs

Algemeen Directeur                                            Burgemeester

 

 

Bijlage 1: Retributiereglement Bibliotheek Lommel

Artikel 1

Er wordt vanaf 01/04/2019 tot en met 31/12/2025 een retributie gevestigd op diensten aangeboden door de bibliotheek van de stad Lommel.

Artikel 2

De retributie bedraagt:

Jaarlijkse Lidmaatschapsbijdrage

Lidmaatschap:

 • Personen jonger dan 18 jaar : geen bijdrage
 • Personen vanaf 18 jaar : 5.00 EUR

Nieuwe lidkaart, bij verlies of diefstal : 2,50 EUR
Lenen van materialen, van welke aard ook : gratis

Comfortdiensten

Reserveren van materialen (incl. verwittigingsbericht) : 1 EUR per materiaal

Lenen bij andere bibliotheken (IBL):

 • bij een andere Belgische openbare bibliotheek : 3,00 EUR
 • bij een Belgische wetenschappelijk bibliotheek : 8,00 EUR

Fotokopiëren en printen per bladzijde:

 • zwartwit A4 : 0,10 EUR
 • zwartwit A3 : 0,20 EUR
 • kleur A4 : 0,40 EUR
 • kleur A3 : 0,80 EU

Raadpleging internet : gratis

Koffie : 1,00 EUR

Retributiegeld

Het laattijdig terugbrengen van materialen:

 • vanaf de dag na het verstrijken van de leentermijn : 0,10 EUR/dag/item
 • portkosten 1e herinnering (7 dagen na de vervaldag) : gratis
 • portkosten 2e herinnering (14 dagen na de eerste herinnering) : gratis

Bij beschadiging, verlies (incl. diefstal) van het materiaal: Kostprijs materiaal

Tarieven beschadigde materialen:

 • CDdoos : 1,00 EUR
 • DVDdoos : 1,50 EUR
 • Signatuur, barcode, label : 1,00 EUR
 • Tekstblad/boekje cd/dvd : 3,00 EUR
 • Kaart, patroon, bijlage : 3,00 EUR

Artikel 3

Bij niet-betaling van de onbetwiste en opeisbare retributie wordt deze ingevorderd conform het reglement houdende een retributie ter invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve geldboetes zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 24/10/2017.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet over het lokaal bestuur. De toezichthoudende overheid wordt hiervan op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur.

 

Bijlage 2: Openingstijden en sluitingsdagen Bibliotheek Lommel

Artikel 1-  Openingstijden

Bibliotheek Lommel hanteert de volgende openingstijden:

 • Maandag 10.00 - 19.00
 • Dinsdag 10.00 - 19.00
 • Woensdag : 10.00 - 19.00 
 • Donderdag 10.00 - 19.00
 • Vrijdag 10.00 - 19.00
 • Zaterdag 10.00 - 16.00

Artikel 2- Sluitingsdagen

Bibliotheek Lommel is jaarlijks gesloten op volgende dagen:

 • 1 januari (nieuwjaarsdag)
 • paasmaandag
 • 1 mei (Feest van de arbeid)
 • O.L.H.- Hemelvaart en de vrijdag en zaterdag na O.L.H.-Hemelvaart
 • pinkstermaandag
 • 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
 • 21 juli (Nationale Feestdag)
 • 15 augustus (O.L.V.-Hemelvaart
 • 1 november (Allerheiligen)
 • 2 november (Allerzielen)
 • 11 november (Wapenstilstand)
 • 15 november (Dag van de dynastie)
 • kerstavond
 • 25 december (Kerstmis)
 • 26 december (2e kerstdag
 • oudejaarsavond.

Bijkomende sluitingsdagen van de stad zijn de jaarlijks vastgestelde compensatiedagen/de jaarlijkse sportdag/kermisdinsdag/teambuildingsdagen/nieuwjaarsreceptie stadspersoneel…

 

Bijlage 3: Reglement Toptienboeken

 • Aantal toptienboeken per uitleenbeurt: 1
 • Uitleenperiode: 2 weken
 • Verlengbaar: nee
 • Reserveerbaar/IBL: nee
 • Kosten: geen
 • Uitleenbaar enkel aan: volwassenen, personeel (aan hetzelfde reglement), VIP, doelgroepenwerking (OLE = Onderwijs- en leesbevorderingskaart).